Siirtyminen yliopisto-opiskeluun on niin suoraan lukiosta tulleelle kuin muillekin iso hyppy uuteen. Onneksi tätä suurta harppausta ei tarvitse ottaa yksin sillä uuden opiskelijan eli ”fuksin” apuna ovat tuutorit, muut vanhemmat opiskelijat, laitoksen henkilökunta sekä omat kurssitoverit.

Suurimmalle osalle opiskelijoista yliopisto-opintojen tavoite on valmistua maisteriksi, ellei jopa jatkaa tohtoriksi asti. Valmistuakseen opiskelijan on suoritettava tutkintovaatimusten mukaiset kurssit, joihin sisältyy myös vapasti valittavia opintoja. Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 op ja filosofian maisterin 120 op. Opintopisteiden keräilyn lisäksi on tehtävä tutkintoon kuuluva tutkielma, joka on LuK-tutkinnossa kandidaatintutkielma ja FM-tutkinnossa Pro Gradu-tutkielma. Nämä ovat kuitenkin asioita, joista fuksin ei vielä tarvitse murehtia, niiden aika on vasta myöhemmin.

Opintopisteitä saa kurssien suorittamisesta. Laskennallisesti yksi opintopiste vastaa karkeasti 27 tunnin työmäärää, mutta todellisuudessa tämä voi olla mitä tahansa puolen ja viidenkymmenen tunnin väliltä. Tutkintovaatimusten täyttämisen lisäksi opintopisteitä tarvitaan (noin 5 op tukikuukautta kohden) todistaakseen Kelalle, että todella opiskelee ja on oikeutettu opintotukeen.